Stadgar


Stadgar för 

Källetorps Ridsällskap  

Bildad: 1997/1998 

Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 19 februari 2022. 

enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda 

av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020 

1 kap Allmänna bestämmelser 

§ 1 Ändamål 

Källetorps Ridsällskap 

är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom  ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja  ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att 

bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att vara en  ryttarförening där man kan utvecklas både inom ridsporten och personligt. I vår lantliga miljö ska  hästarna ge oss glädje och gemenskap. Vår ambition är att vara platsen där alla ska känna sig  välkomna. Vi ska även arbeta för att ge främst barn och ungdomar, men även vuxna, kunskaper i  god hästhållning och andra till verksamheten knutna områden.  

§ 2 Säte m.m. 

Föreningen har sin hemort/säte i Ängelholms kommun 

Föreningens organisationsnummer 802441-2010 

§ 3 Sammansättning, tillhörighet m.m. 

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar i föreningen. 

Genom medlemskap i SvRF blir föreningen även medlem i SvRFs distriktsförbund (SDF), samt i  det distriktsförbund inom RF (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen.  

(SDFs och DFs namn skrivs ut i föreningens stadgar) 

Skånes Ridsportförbund och RF-SISU Skåne 

Föreningen är skyldig att följa RFs och nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut  fattade av dessa organ. 

På begäran av RF, SvRF, DF eller SDF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens  handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 

§ 4 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte och styrelsen.  § 5 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. 

Stadgar enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda 

av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020 

§ 6 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av ordföranden eller vice  ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen. 

§ 7 Stadgeändring  

Förslag till stadgeändring ska avges skriftligen av enskild medlem eller av styrelsen. För  stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller extra allmänt möte  

eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads  mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte.  

Ändring av stadgarna ska godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket  

förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift. 

§ 8 Tvist/Skiljeklausul 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas i allmän  domstol. Sådan tvist ska, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven i RFs eller SFs  stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. 

§ 9 Upplösning 

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum  följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av de närvarande  röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen ska anges att  föreningens tillgångar ska användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål. 

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt  revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas SvRF. 

Kap 2 Föreningens medlemmar 

§ 10 Medlemskap 

Fysisk person, som ansöker om medlemskap och erlägger årsavgift antas som medlem.  Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten  till. Medlemskapet gäller tills vidare. 

Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta  föreningens ändamål, idrottens och ridsportens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens  intressen. Beslut om att avslå medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska  personen ifråga ges tillfälle att yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att  medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande  ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslut ska inom tre dagar för dagen för beslutet sändas  till den som fått avslag på medlemsansökan.  

Stadgar enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda 

av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020 

Behandling av personuppgifter  

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte  att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. 

§ 11 Avgifter 

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställs av årsmötet.  Årsavgiften ska erläggas på sätt som styrelsen beslutar. 

§ 12 Utträde  

Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur  föreningen. Därmed har medlemskapet upphört. När medlemskapet upphört ska personen  underrättas om detta. 

Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till  styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

Erlagd årsavgift återbetalas inte. 

§ 13 Uteslutning 

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter  till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens värdegrund,  brutit mot föreningens stadgar eller annars skadat föreningen.  

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan  tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för  uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.  

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen  angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att  medlemskapet ifrågasätts. 

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta  för överklagande av beslutet. Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till  medlemmen.  

Återkallelse av ryttarlicens 

Ryttarlicens kan återkallas enligt SvRFs stadgar 

§ 14 Överklagande 

Beslut om vägrat medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SvRF  enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar. 

Stadgar enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda 

av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020 

Kap 3 Allmänna möten 

§ 15 Tidpunkt och kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad.  Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på sätt som  styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen  beslutar.  

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara  styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt  yttrande över motionerna. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för  medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns  tillgängliga. 

§16 Sammansättning och beslutsförhet 

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstning genom ombud (fullmakt)  får inte förekomma. 

Årsmötet är beslutsfört med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. §17 Rösträtt 

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålls senast den sista februari äger varje medlem som  fyllt 15 år en röst om årsavgiften för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en  månad före mötet. 

Vid extra allmänt möte som hålls efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en  röst, om årsavgiften för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. 

§ 18 Ärenden vid årsmöte 

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd  

3. Val av ordförande för mötet 

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

6. Fastställande av föredragningslista 

7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser  

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning  

Stadgar enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda 

av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.  

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra   stycket angivna antalet 

16. Val av ordförande för föreningen 

17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av  

 ungdomssektionen 

19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §) 

20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag för ett år  21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där  föreningen har rätt att representera med ombud. 

24. Mötets avslutande. 

§ 19 Valbarhet  

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare  inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant av styrelsen, valberedningen eller  till revisor i föreningen. 

Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk  relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig. 

§ 20 Extra allmänt möte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra allmänt möte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra  allmänt möte när en revisor eller minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna begär det.  Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Styrelsen är skyldig att anordna  extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte  som hålls med anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter det  att begäran inkommit.  

Kallelse med föredragningslista ska utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen  beslutar. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter  styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt  möte enligt ovan. Vid extra allmänt möte skall punkterna 1-7, 24 i 18 § förekomma samt ärende  för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma. 

§ 21 Beslut och omröstning vid allmänt möte  

Omröstning sker öppet, dock ska personval ske med sluten omröstning (votering) om  röstberättigad medlem begär det. Samtliga ärenden utom de i § 7 och 9 avgörs genom enkel  röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som  biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad ska lotten  avgöra.  

Stadgar enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda 

av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020 

Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Kap 4 Valberedning 

§ 22 Valberedningen 

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 1-3 övriga ledamöter valda av  årsmötet. Valberedningen bör bestå av olika kön och olika åldersgrupper ska vara  

representerade. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Valberedningen  ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen  under 18 §. Senast en vecka före mötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar  sitt förslag samt namnen på de personer som i övrigt föreslagits inför valberedningen. Ytterligare  kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat  

nomineringen. 

Kap 5 Revision 

§ 23 Revisorer och revision 

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses två revisorer och  en suppleant eller registrerat revisionsbolag. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara  oberoende av dem de har att granska. 

Kap 6 Styrelsen 

§ 24 Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter samt lägst 1 och  högst 3 suppleanter. I antalet ordinarie ledamöter ingår en av ungdomssektionen utsedd  ungdomsledamot med personlig suppleant. Styrelsen ska bestå av olika kön. Mandattiden gäller  två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för  suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie  ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. får utse  adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad  ledamot får även utses till särskild befattning inom styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är  närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till  sammanträde då minst två ledamöter så begär. Kallelse ska ske skriftligen och kallelsetiden ska  vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter ska kallas. 

Stadgar enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda 

av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020 

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras  av mötets ordförande och utsedd justeringsperson. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. 

§ 25 Styrelsens åligganden 

Styrelsen ska – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet  och tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen att särskilt tillse att föreningen 

• Följer gällande författningar och andra bindande regler 

• Följer ridsportens värdegrund 

• I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn  begär att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller  uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt  med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 

• Uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar. • Vidare åligger det styrelsen att: 

• Verka för föreningens ändamål 

• Verkställa beslut fattade av allmänna möten 

• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

• Handha och ansvara för föreningens medel 

• Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och  förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa för  revisorernas granskning 

• Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas  vid allmänna möten 

• Varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra allmänt  möte hos SvRF (i idrottonline) registrera namn och kontaktuppgifter till styrelseledamöter  och firmatecknare  

• Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är  utsedda för detta  

• Övervaka stadgarnas efterlevnad 

Stadgar enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda 

av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020 

§ 26 Särskilda bestämmelser  

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och  rättigheter som framgår av SDFs, SvRFs, DFs, och RFs stadgar eller som dessa organisationer från  tid till annan beslutar. 

Kap 7 Sektioner 

§ 27 Sektioner 

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse. 

Ungdomssektion 

Inom föreningen ska finnas en ungdomssektion. Sektionen ska vara organ för frågor som speciellt  berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen utser själv sin styrelse och arbetar i enlighet med  SvRFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av  sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. 

Föreningsstyrelsen kan ha representant i sektionsstyrelsen. 

Övriga sektioner 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmöte eller extra allmänt möte. Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och 2-8 övriga  ledamöter. Sektionsstyrelse utses årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de  föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet som handhas av sektionen. Föreningens styrelse ska, i en särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som  sektionsstyrelse har. 

Stadgar enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda 

av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020 

SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER 

This documents contains 9 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden Dette dokument indeholder 9 sider før denne side 

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende 

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

https://sign.visma.net/sv/document-check/c4ec1349-b52e-43b4-9b3e-a62135d360e5

www.vismasign.com